top of page

Právne informácie

Ochrana osobných údajov

Spoločnými prevádzkovateľmi informačných systémov pre účely plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym pomerom, zmluvných vzťahov a oprávneného záujmu - priameho marketingu sú zmluvné strany uvedené na zmluve, ktorá je k dispozícii u každého z prevádzkovateľov. Riadiacim podnikom je TEMPUS GROUP, a.s., Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 36 199 362, IČ DPH: SK2020408522. Kontaktný e-mail: ochrana@tempus.sk

Aby sme mohli poskytnúť klientom všetky služby, potrebujeme od nich vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., a Nariadenia EP a rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon a Nariadenie). Zaväzujeme sa, že budeme s týmito osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s týmto Zákonom a Nariadením. 

Tieto údaje spracovávame pre účely plnenia našich zmluvných vzťahov a taktiež sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.  Sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každom kontakte s klientom. Pri prvom nakupovaní tovaru alebo služby je potrebné aby nám klient ako dotknutá osoba poskytol nasledovné informácie o sebe:

Meno a priezvisko, presná adresa, e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s klientom), voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s klientom) a cookies (viac informácií o zbere cookies na stránke www.hotelpostar.sk).

Spracúvanie týchto osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch, na vybavenie objednávky a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej dotknutá osoba vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. V prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby. (čl.6 odsek 1, písmeno b Nariadenia)

V súlade s čl.6 odsek 1, písmeno f Nariadenia spracúvame osobné údaje dotknutej osoby aj na účel oprávneného záujmu – priameho marketingu - zasielania informácií o našich nových produktoch, zľavách a akciách na našich ponúkaných tovaroch a iných našich marketingových aktivitách a zlepšovania ponuky našich služieb. Aj v prípade tohto účelu nie je potrebný osobitný súhlas dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti vyjadriť nesúhlas voči spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu a môže žiadať o ich výmaz a zabránenie ich ďalšieho zaradenia do distribučného zoznamu. 

Bezodkladne po obdŕžaní nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu TEMPUS GROUP a.s.. zabezpečí ich výmaz a zabráni ich ďalšiemu zaradeniu do distribučného zoznamu. 

Osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o klientoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v prípade zmluvných vzťahov je určená daňovými zákonmi, zákonmi o účtovníctve a zákonom o registratúre.Pre  pre účel priameho marketingu budeme uchovávať tieto údaje maximálne 7 rokov. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je TEMPUS GROUP a.s. oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom. 

Dotknutá osoba môže u nás písomne alebo elektronicky uplatniť všetky svoje práva na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa článkov kapitoly III Nariadenia. Ak má podozrenie, že jej osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100  Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 


TEMPUS HR s.r.o.
sídlo: Rastislavova, 04001 Košice            
IČO: 43957366                                 
IČDPH: SK2022523646             
zastúpená: Ing. Vincent Vattai – konateľ spoločnosti                      
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Bratislava        
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2809 2114
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 21124/V
(ďalej len „ Účastník G “)

 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov, v súlade s týmto dokumentom a tiež sú zmluvne viazaní chrániť vaše osobné údaje. Náš partner MailChimp / The Rocket Science Group LLC , má prístup len k údajom nevyhnutným pre zabezpečenie služby rozposielania e-mailových správ priameho marketingu. Spoločnosť bart s. r. o., ktorá pre nás zabezpečuje administráciu našich webových stránok a tiež úpravy našich webových prezentácií, má administrátorský prístup na naše webové stránky a tak môže prísť do styku s vašimi osobnými údajmi, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom našej webstránky (online formulár).

V prípade, ak sa u nás prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek ukončiť pri správe vášho užívateľského profilu na Facebooku.

bottom of page